Previous Page  6 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 16 Next Page
Page Background

TENA MANANA KOLONTSAINA TETEZAMITA VE

ISIKA MALAGASY ?

4

OlomBaovao N°117

Raha vao miresaka tetezana dia fiampitàna no ao an-tsaina

voalohany. Misy ny sakana toy ny renirano na hadivory. Ny

tetezana izany dia fitaovana enti-mita miala amin’ny toerana iray

mankeny amin’ny toerana iray hafa. Mety ho taza-maso ireo toerana

roa ireo, no mety tsy taza-maso koa. Izay ilay hoe : mitsinjo ny ho

avy. Ho an’ity farany ity izany dia tena lavitra tokoa ny fiampitàna.

Ny fitaovana iray misolo tetezana koa dia ny lakana, teo amin’ny

Malagasy. Mbola maro be moa ny “baka” fiampitana renirano any

amintsika noho ny tsy fahavitana tetezana. Ary io lakana io no tena

nalain’ny Malagasy ho anatra fitaizana. Aza mitsipa-doha ny laka-

nitàna. Tadidio hatrany ireo nahitana soa, nahatafita ny tena.

Tandremo ny mamadika na manao tsinontsinona azy ireny. Ny ray

aman-dreny voalaza fa laka-nitana ho an’ny zanaka. Izay indray ilay

hoe : tafita.

Endrika faharoa ao an-tsaina momba ny tetezana dia mety ho

fanatsarana ny tanàna, toa lalana avo toerana manamora ny

fifamoivoizana, ny fifaneraserana. Hitantsika izany aty amin’ny tany

mandroso. Miainga eo izany isika amin’ny fanoharana isan-

karazany. Ny kristianina moa zatra fanoharana, fa ny Malagasy koa

mankafy izany fomba fitaizana izany ho fampitàn-kevitra. Ny

ohabolana isan’ny sampana iray amin’izany. Zava-dehibe izany ny

tetezana ary tena ilaina fa tsy tandrametaka. Mipetraka maharitra

koa izany ny tetezana fa tsy resaka vonjimaika.

Kolontsaina tetezamita

Nosimbantsika tanteraka ny hevitra hoe tetezamita. Hany ka tsy

mety tafita. Tsy ao intsony ilay hevitra fiampitàna fa zary mijanona,

mihitsoka eo ambony tetezana. Mitera-doza anefa izany satria mety

latsaka any anaty rano, any anaty hady. Eo amin’ny fitsipiky ny

fifamoivoizana dia tsy azo atao mihintsy ny misongona rahefa

hiditra tetezana, na efa ambony tetezana. Hajaina koa ny vesatra

voatondro zakan’ny tetezana. Noho ny hamafin’ny tondra-drano dia

tapaka ny tetezana. Soloina tetezana vonjimaika izany mba tsy

hikatso ny fiainan’ny olona. Nefa eto koa zara tetezana

tandrametaka no atao dia tapaka indray. Ny firenena manana na

koloina mba hanana kolontsaina tetezamita dia mahatsapa fa tena

fiampitàna tokoa ny tetezana fa tsy toerana fijanona. Ny kolontsaina

tetezamita dia toe-tsaina misoroka ny mety loza mitranga, miomana

amin’ny fananganana ny metimety hatrany. Manao soroka miara-

milanja, tongotra miara-mamindra, na tsy mitovy hevitra tanteraka

aza, satria ny mitabe tsy lanin’ny mamba. Misy miseho mahay

milomano ao anaty renirano feno mamba. Soa iombonana no

katsahina voalohany

Tetezamita politika

Ny tetezamita politika teto amintsika dia fanaovana tandrametaka.

Vokatry ny fisavoritahana politika. Ka tsy manomana ny tena

demokrasia dradradradraina etsy sy eroa. Hikatsahana ny soa

iombonana Samy maka ho azy, hany ka tetezana vonjimaika,

tandrametaka. Fifandaminan’ny samy mpanao politika. Tsy mitsinjo

taranaka mba ho fiampitàna ho an’ny tsaratsara kokoa.

Fifandimbiasam-pahefana dia lasa valifaty tsy mety vita fa tsy

fifidianana mangarahara. Lany fotoana. Efa ho 60 taona nahaleovan-

tena fa ny an-tsasaky ny mpitondra teo dia tsy olom-boafidy, tsy

niomana, fa vokatry ny fidinana an-dalam-be, kajikajy politika sns..

Tetezamita ekolozika

Manomana ny vahoaka iray manontolo fa ny fivadibadihan’ny

toetr’andro amin’izao fotoana izao dia vokatry ny asan’ny

olombelona. Gorobaka ny tafotrano be iombonana (

atmosphère

) ka

tsy mirindra voajanahary intsony fa mamely mafy ny hafanana avy

amin’ny masoandro na mihinana ila. Ilay mpanafana voajanahary ny

tany. Vokatry ny entona be loatra isan-karazany izany. Tsy fanajana

ny tontolo iainana. Mila tena kolontsaina tetezamita izany ho

fisorahana mba ho fiarovana ny olona sy ny fananany. Ny mponina

rehetra no arovana.Mila rivotra madio. Fikajiana ny lova sarobidy

voajanahary ananantsika Malagasy. Toy ny ala sy ny zava-boahary

isan-karazany, harena an-kibon’ny tany, ny biby maro samihafa.

Mila kolontsaina manomana, mitaiza ny mponina rehetra. Manazava

izany tsara ireo lahatsoratra hafa ato anaty gazetintsika. Mahay

mitsinjo lavitra ny Malagasy ka izay no tokony ho kolokoloina. Ny

hazo vanon-ko lakana ny tany naniriany no tsara, hoy ny fiteny.

Mifampiankina izany ny an-drano sy ny an-tanety, ny lakana sy ny

hazo. Ka aza tapatapahina ny ala hanaovana “tavy”. Vary sy rano e.

Ilaina tokoa araka izany ny kolontsaina tetezamita satria sady

mampianatra ny olona miatrika ny ho avy noho ny fiovana hitranga,

sady fisorahana ny mety fanimbana ny tontolo iainana na politika

izany na ekolojika. Izany no miantoka ny fampandrosoana. Ny

resaka kolontsaina tetezamita dia tsy kilalao politika fa

mampifandray ny fampandrosoana ara-toe-karena, ara-

phasalamana, ara-piaraha-monina, ara-toe-tsaina. Aoka izay ilay

kolontsaim-pako mitondra rivotra maloto sy fako, hoy ny Pape

François ao amin’ny

Ansiklika

nosoratany

LAUDATO SI

” ny 24 May 2015, fa ny

toetr’andro dia fananana iombonana avy

amin’ny rehetra, ho an’ny rehetra (n° 23).

Voateny foana ity resaka « Tetezamita » ity teo amin’ny voambolana politika. Toa zary lasa fomba nahazatra ka sarotra ialana. Nisy ny

leo ka nilaza fa tetezamitatra fa tsy tetezamita intsony. Fa ny resaka mandeha eran’izao tontolo, efa ho roapolo taona izao, ary tsy diso

anjara amin’izany indray ny Malagasy, dia ny hoe : “TETEZAMITA EKOLOZIKA”, paik’ady enti-miady iarovana ny tontolo iainana.

Fanajariana sy fiarovana ny zava-boahary eo anoloan’ny fiovan’ny toetr’andro. Resaka politika indray ve io, sa tena mba zava-dehibe.

Tena manana Kolontsaina tetezamita ve isika Malagasy ? Fandalinana.

ELIASY Liva